Isu-Isu Epistemologi Menurut Perspektif IslamSuntingan Semula: Epistemologi Menurut Perspektif Islam – Beberapa Isu Pilihan untuk Diskusi
Oleh: Prof  Osman Bakar


Mana-mana epistemologi – teori ilmu – semestinya berkemampuan menghubungkaitkan dengan jelas antara dua perkara, iaitu objek yang diketahui dan subjek yang mengetahui. Perkara yang membezakan sesuatu epistemologi dengan epistemologi yang lain adalah tanggapan terhadap ruang lingkup realiti objek dan ruang lingkup realiti subjek yang dapat diterima sebagai meyakinkan. Aliran utama epistemologi moden umpamanya yang sebenarnya merupakan ciptaan pemikiran Barat didapati berbeza dengan epistemologi Islam pada umumnya dari segi tanggapan terhadap kedua dua ruang lingkup ini. Di Barat terdapat sebilangan ilmuwan dan pemikir yang berpegang pada epistemologi yang hampir serupa dengan epistemologi Islam. Tetapi mereka ini merupakan golongan minoriti.

Akal bukan terletak dalam otak
Adalah jelas bahawa konsep realiti sangat mempengaruhi epistemologi. Bagi majoriti ilmuwan dan pemikir dalam peradaban Barat moden, perkara yang diakui sebagai realiti adalah terbatas kepada apa yang dapat disaksikan oleh pancaindera atau yang dapat disahkan oleh kaedah empirikal. Perkara yang tidak dapat dibuktikan dengan menggunakan kaedah ini disangsikan kewujudannya atau pun ditolak sarna sekali. Kaedah saintifik dijadikan penentu tunggal kewujudan sesuatu. Isunya, konsep pembuktian kebenaran terbatas kepada penggunasuaian kaedah saintifik tetapi makna dan pengertian saintifik itu sendiri disempitkan kepada pengetahuan empirikal. Tegasnya, ruang lingkup realiti objek menurut aliran pemikiran ini adalah terbatas kepada alam fizikal.

Sepertimana terjadi penyempitan realiti objek yang dapat diketahui oleh manusia kepada realiti fizikal, maka demikian juga terjadinya pengecilan wilayah realiti subjek yang mengetahui kepada diri yang sekadar memiliki fakulti pancaindera dan fakulti akal yang hanya pandai berfikir secara logik tentang data-data empirikal sahaja. Dengan kata lain, diri manusia yang ingin menjadi subjek yang mengetahui mempunyai tahap kesedaran yang rendah. Di kalangan ilmuwan moden, bukan sedikit yang berpendapat bahawa akal fikiran manusia itu sendiri adalah akibat proses evolusi yang bersifat fizikal.  Maksudnya, akal manusia disamakan sahaja dengan otak. Maka ia dilihat sebagai produk proses fizik yang dapat difahami dengan hanya perlu merujuk kepada realiti alam material. Apabila manusia seperti ini merujuk kepada dirinya sebagai “aku”, maka kesedaran “aku”nya itu sekadar kesedaran yang dimiliki oleh ego empirikalnya. Ternyata bahawa epistemologi yang dimiliki oleh aliran utama pemikiran saintifik di Barat moden adalah didasarkan kepada hubungan antara objek dan subjek pada tahap kesedaran manusia yang paling rendah.

Berbeza kedudukannya dengan konsep realiti dalam pemikiran Islam. Menurut al-Qur’an realiti objek yang dapat diketahui mencakupi seluruh alam semesta dan Penciptanya yakni Allah SWT. Alam semesta yang wujud di luar diri manusia bersifat hierarki. Maksudnya, ia memiliki berbagai tingkat wujud atau eksistensi. Selain alam fizikal, wujud alam bukan fizikal yang juga dapat diketahui oleh manusia. Alam semesta atau kosmos yang diperlihatkan oleh al-Qur’an terbahagi secara kasarnya kepada tiga tingkat wujud dengan sifat realiti masing-masing.

1.      Realiti tingkat terendah adalah realiti fizikal atau dunia material.
2.      Realiti tingkat tengah adalah realiti psikik atau animistik yang juga disebut sebagai dunia halus. Dari segi peristilahan keagamaan di dalam al-Qur’an, realiti ini merujuk kepada dunia jin yang dicipta daripada api yang bukan fizikal.
3.      Realiti tingkat teratas adalah realiti spiritual. Dalam al-Qur’an, realitas ini merujuk kepada dunia malaikat yang menurut Hadith adalah dicipta daripada cahaya.

Juga menurut al-Qur’an, realiti subjek yang dapat diketahui mencakupi seluruh apa yang disebut oleh Sayyidina ‘Ali RA sebagai alam kecil (al-‘alam al-saghir). Di Barat ia dikenali dengan istilah microcosm. Alam ini merujuk kepada alam diri manusia yang juga terbahagi kepada beberapa tingkat wujud dengan sifat realiti masing-masing. Al-Qur’an menegaskan: “Dia memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan ruhnya ke dalam (tubuh manusia) dan Dia menjadikan bagi kamu (fakulti) pendengaran, penglihatan dan hati tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.” (al-Sajdah, 32:7-9). Fakulti pengetahuan manusia meliputi pancainderanya, fakulti-fakulti batin (internal) seperti fakulti ingatan dan daya khayal, fakulti rasional dan spiritualnya, yakni akal dan hati (qalb). Fakulti-fakulti yang membentuk realiti subjek inilah yang memungkinkan manusia mengetahui realiti alam semesta yang bertingkat-tingkat wujudnya dalam suatu hierarki.

Epistemologi Islam menegaskan bahawa setiap disiplin ilmu atau sains dicirikan oleh empat perkara berikut:

1.      Ada mauduk (subject matter) yang diberi definisi yang jelas;
2.      Ada premis-premis (muqadammat) yang diandaikan benar tetapi kebenarannya tidak boleh dibuktikan dalam ilmu tersebut; kebenaran premis-premis disiplin ilmu itu perlu dibuktikan dalam disiplin ilmu yang dikira lebih tinggi kedudukannya dari segi tahap kebenaran yang dibicarakan;
3.      Ada perkaedahan (tariqah) yang khusus baginya;
4.      Ada objektif-objektif (ahdaf) khusus bagi disiplin berkenaan.

Dibentangkan pada: Diskusi Pakar “Krisis Epistemologi di Perguruan Tinggi”, FUF UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta Indonesia, 23 Mei 2008.

0 Comments to "Isu-Isu Epistemologi Menurut Perspektif Islam"

Catat Ulasan

© Hakcipta Terpelihara MINDA SARJANA | Direkabentuk oleh: Mohd Syahmir | Converted into Blogger Templates by Theme Craft